Privacy Verklaring

Geldig vanaf: 1 april 2020

In deze privacyverklaring vindt u informatie over wanneer, hoe en waarom mevrouw Marieke Jongman (handelend onder de naam “‘Marieke Jongman”) uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van diensten van Marieke Jongman, of op andere wijze met Marieke Jongman communiceert.

Marieke Jongman is de verwerkingsverantwoordelijke ten aan zien van de in deze verklaring omschreven verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat Marieke Jongman bepaalde wettelijke taken en verantwoordelijkheden heeft voor haar verwerkingsactiviteiten. Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u een email sturen naar post@mariekejongman.nl.

Welke gegevens worden voor welk doel verwerkt en op welke wettelijke grondslag?

Klanten

Marieke Jongman verwerkt persoonsgegevens van klanten onder andere om haar diensten te leveren, contact te onderhouden met klanten en derden alsmede om facturen op te stellen en te verzenden.

Marieke Jongman kan onder meer de volgende persoonsgegevens van klanten verwerken: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens, gegevens over activiteiten op haar website.

Marieke Jongman verwerkt deze persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten.

Derden

Onder derden vallen personen die niet klant zijn van Marieke Jongman en waarvan gegevens voorkomen in de documenten die Marieke Jongman in behandeling heeft ten behoeve van haar klanten. Onder derden vallen ook personen die contact opnemen met Marieke Jongman, maar nog geen klant van Marieke Jongman zijn.

Marieke Jongman verwerkt persoonsgegevens van derden onder andere om haar dienstverlening te kunnen leveren en om te communiceren met betrokkenen.

Marieke Jongman kan onder meer de volgende persoonsgegevens van derden verwerken: naam, adres, email, telefoonnummer, andere gegevens die door klanten of derden worden verstrekt.

Marieke Jongman verwerkt deze gegevens in het kader van de overeenkomst die zij heeft met haar klanten, hetzij nadat zij toestemming heeft gekregen voor deze verwerking van persoonsgegevens of voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Marieke Jongman in het kader van een adequate bedrijfsvoering.

Aan welke derden worden persoonsgegevens verstrekt?

Marieke Jongman verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden op uw verzoek, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Worden persoonsgegevens aan partijen buiten de EER doorgegeven?

Uw persoonsgegevens worden niet aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) doorgegeven. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat te allen tijde een passend beschermingsniveau wordt geboden door toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Marieke Jongman neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik, diefstal of verlies.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens zullen nooit langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven omschreven doeleinden, of om te voldoen aan wet- of regelgeving.

Welke rechten heeft u?

U kunt bij Marieke Jongman inzage en kopie vragen van de persoonsgegevens van u die door Marieke Jongman worden verzameld. Ook kunt u vragen om rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, als daar aanleiding toe is. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking, wegens op u van toepassing zijnde persoonlijke omstandigheden of tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Meer informatie over uw rechten kunt u vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen.

Voor de uitoefening van uw rechten kunt u contact opnemen met post@mariekejongman.nl.

Hoe worden wijzigingen in deze privacyverklaring bekend gemaakt?

Als deze verklaring in de toekomst wordt aangepast, zal dat op passende wijze worden medegedeeld aan betrokkenen die in aanmerkelijke mate door de wijziging getroffen worden.

Contactgegevens van Marieke Jongman

Marieke Jongman
06 41 23 50 74
post@mariekejongman.nl